Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce
Telefon: +48 (41) 345 85 88
Telefon: +48 (41) 345 23 57

Strona Internetowa: http://www.etins.edu.pl 

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej DSW-3-0145-33/Eko/2001 z dnia 18.10.2001 r. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 60 i posiada osobowość prawną. Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach prowadzi zarówno 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie), 3,5 letnie studia inżynierskie oraz studia II-go stopnia (magisterskie). Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne) na następujących kierunkach:

 

ZDROWIE PUBLICZNE (studia I stopnia) NOWOŚĆ !
w specjalnościach:

 

• spa & wellness
• odnowa biologiczna i kosmetologia
• ochrona zdrowia pracujących

 

EKONOMIA w specjalnościach:
• Hotelarstwo i turystyka
• Gospodarka regionalna z ochroną środowiska
• Gospodarka i administracja publiczna
• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
• Ekonomia międzynarodowa i współpraca transgraniczna
• Rachunkowość i doradztwo finansowe

PEDAGOGIKA w specjalnościach:
• Logopedia
• Resocjalizacja
• Resocjalizacja z pracą sądową
• Praca socjalna (tylko studia II stopnia)
• Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym i personalnym
• Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
• Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
• Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (tylko studia II stopnia) 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia inżynierskie 3,5-letnie)
w specjalnościach:

• Zagospodarowanie zieleni miejskiej
• Planowanie przestrzenne i ocena oddziaływania na środowisko
• Rewitalizacja terenów miejskich i przemysłowych
• Gospodarowanie i obrót nieruchomościami
• Planowanie i inżynieria przestrzenna

 

Studia I-go stopnia kończą się egzaminem dyplomowym bez obowiązku pisania i obrony pracy licencjackiej. Studenci mogą otrzymać stypendium socjalne i naukowe oraz stypendium z tytułu niepełnosprawności. W Uczelni działa samorząd studencki oraz liczne koła naukowe, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze. Uczelnia prowadzi także kształcenie w wydziałach zamiejscowych w Myślenicach (dla kierunków ekonomia i pedagogika) oraz w Krośnie (dla kierunku ekonomia).

 

Z a p r a s z a m y  d o  s t u d i o w a n i a  w  n a s z e j  U c z e l n i

Zobacz na mapie Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcachwieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.